Το εργαστήριο υδραυλικής

 Τ
ο υδραυλικό εργαστήριο του σχολείου είναι εξοπλισμένο με γενικά και εξιδεικευμένα εργαλεία που αφορούν το επάγγελμα του θερμοϋδραυλικού. Τα εργαλεία αυτά είναι ηλεκτρικά και χειροκίνητα. Οι μαθητές ασκούνται θεωρητικά και πρακτικά στην επισκευή, αποξήλωση και τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επίσης, στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων. Τέλος μαθαίνουν τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και τις πιθανές βλάβες.